وب سایت ها

یادداشت ها
سطح پیشرفته
جهت اتصال به endpoint در سیستم API، می بایست از کلید آن استفاده کنید. کلید API خود را دریافت کنید.
لیست

endpoint در API:

GET
https://statsfa.com/api/v1/websites

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'https://statsfa.com/api/v1/websites' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
توضیحات
search
اختیاری string
کوئری جستجو.
sort
اختیاری string
مرتب سازی. مقادیر قابل استفاده: desc برای Z-A, asc برای A-Z.
per_page
اختیاری int
تعداد نتایج در صفحه. مقادیر قابل استفاده: 10 to 100. Defaults to: 10.
نمایش

endpoint در API:

GET
https://statsfa.com/api/v1/websites/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'https://statsfa.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
ذخیره

endpoint در API:

POST
https://statsfa.com/api/v1/websites

مثال درخواست:

curl --location --request POST 'https://statsfa.com/api/v1/websites' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
نوع
توضیحات
url
الزامی string
آدرس وبسایت: URL.
privacy
اختیاری integer
حریم خصوصی صفحه آمار مقادیر قابل استفاده: 0 برای عمومی, 1 برای خصوصی, 2 برای رمز عبور. Defaults to: 1.
password
اختیاری string
رمز عبور برای صفحات آمار محافظت شده. زمانی اجرا می شود که privacy تنظیم شده به 2.
email
اختیاری integer
ایمیل دوره ای گزارش ها مقادیر قابل استفاده: 0 برای غیر فعال, 1 برای فعال. Defaults to: 0.
exclude_bots
اختیاری integer
فعال بودن این گزینه فعالیت های ربات ها را محاسبه نمی کند. مقادیر قابل استفاده: 0 برای غیر فعال, 1 برای فعال. Defaults to: 1.
exclude_ips
اختیاری string
اگر آدرس IP خاصی را اضافه کنید، ترافیمک وارده از آن IP ثبت نخواهد شد. هر خط یک رکورد.
بروزرسانی

endpoint در API:

PUT PATCH
https://statsfa.com/api/v1/websites/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request PUT 'https://statsfa.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
نوع
توضیحات
privacy
اختیاری integer
حریم خصوصی صفحه آمار مقادیر قابل استفاده: 0 برای عمومی, 1 برای خصوصی, 2 برای رمز عبور.
password
اختیاری string
رمز عبور برای صفحات آمار محافظت شده. زمانی اجرا می شود که privacy تنظیم شده به 2.
email
اختیاری integer
ایمیل دوره ای گزارش ها مقادیر قابل استفاده: 0 برای غیر فعال, 1 برای فعال.
exclude_bots
اختیاری integer
فعال بودن این گزینه فعالیت های ربات ها را محاسبه نمی کند. مقادیر قابل استفاده: 0 برای غیر فعال, 1 برای فعال.
exclude_ips
اختیاری string
اگر آدرس IP خاصی را اضافه کنید، ترافیمک وارده از آن IP ثبت نخواهد شد. هر خط یک رکورد.
حذف

endpoint در API:

DELETE
https://statsfa.com/api/v1/websites/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request DELETE 'https://statsfa.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت