آمار

یادداشت ها
سطح پیشرفته
جهت اتصال به endpoint در سیستم API، می بایست از کلید آن استفاده کنید. کلید API خود را دریافت کنید.
نمایش

endpoint در API:

GET
https://statsfa.com/api/v1/stats/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'https://statsfa.com/api/v1/stats/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
توضیحات
from
الزامی string
شروع تاریخ/زمان در Y-m-d فرمت.
to
الزامی string
پایان تاریخ/زمان در Y-m-d فرمت.
name
الزامی string
نام ابزار آماری. مقادیر قابل استفاده: browser, campaign, city, continent, country, device, event, landing_page, language, os, page, pageviews, pageviews_hours, referrer, resolution, visitors, visitors_hours.
search
اختیاری string
کوئری جستجو.
sort
اختیاری string
مرتب سازی. مقادیر قابل استفاده: max برای بهترین عملکرد, min برای کمترین عملکرد. Defaults to: max.
per_page
اختیاری int
تعداد نتایج در صفحه. مقادیر قابل استفاده: 10 to 100. Defaults to: 10.
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت