حساب کاربری

یادداشت ها
سطح پیشرفته
جهت اتصال به endpoint در سیستم API، می بایست از کلید آن استفاده کنید. کلید API خود را دریافت کنید.
نمایش

endpoint در API:

GET
https://statsfa.com/api/v1/account

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'https://statsfa.com/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'